Gaduri Restaurant

وب درام رستوران گادوری با بازی مکنۀ عشقمون + قسمت دوازدهم + پشت صحنه + وی لاگ با زیرنویس فارسی اضافه شد

‘رستوران گادوری’در مورد عاشقانه های شیرین و آتیشین بین متخصص قرار گذاشتن، گا دووری ( با بازی لی جوو بین) و همسایه اسرار آمیز او چا وو بین ( با بازی هیوک ویکس) است

» Read more

1 2 3 4 5 21