Show Me The Money

تمام حضور پسرامون و گروولین در Show Me The Money  شومی دِ مانی در همین پست قرار میگیره

201016 👨‍🎤Show Me The Money💵با حضور چیلین هومی و کلدبی

Show Me The Money 6

Ep1 | Ep2 | Ep3 | Ep4 | Ep5 | Ep6 | Ep7 | Ep8

تو قسمت پنجم چیلین هومی قبل از اجرا دچار حمله ی عصبی شده و متاسفانه نتونسته خوب اجرا کنه

 درقسمت هشتم هم انصراف میده » Read more

1 2 3 4 13